Concept Dân Tộc - 12B9 THPT LQĐ - 2017 - Sense Media Production

Concept Dân Tộc – 12B9 THPT LQĐ – 2017

12B9 THPT Lê Qúy Đôn – 2017

Concept Dân Tộc, Tục Bắt Vợ..
Địa điểm: Trường – Chợ – Công Trường – Rừng Phong Nha – Bãi biễn – Color me run
Thời gian: 2 ngày
Photos Demo:
Với các Album có mật khẩu – Thành viên lớp có thể lấy mật khẩu or tải về vui lòng liên hệ Thủ Quỹ hoặc Lớp Trưởng.

Full Photo Album download link:

Nhập mật khẩu:

MV Kỷ Yếu download link:

Nhập mật khẩu:

Ekip thực hiện: Kỷ yếu Sense Media, Sense Media Production, Kỷ Yếu Quảng Bình Saigon Sense Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *