Concept Bao Cấp - Chuyên ngành Toán - Đại Học Quảng Bình -  2018 - Sense Media Production

Concept Bao Cấp – Chuyên ngành Toán – Đại Học Quảng Bình –  2018

Concept Bao Cấp – Chuyên ngành Toán – Đại Học Quảng Bình –  2018

Địa điểm: Trường ĐHQB –  Ga Đồng Hới – Xe lữa – Biển Bảo Ninh

Photos Demo:
Với các Album có mật khẩu, Thành viên lớp có thể lấy mật khẩu or tải về vui lòng liên hệ Thủ Quỹ hoặc Lớp Trưởng.

Full Photo Album download link:

Nhập mật khẩu:

Ekip thực hiện: Sense Media Production, Kỷ Yếu Quảng Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *