Áo Dài Cách Tân - 12A12 Lê Quý Đôn - Khóa 2018 - Sense Media Production

Áo Dài Cách Tân – 12A12 Lê Quý Đôn – Khóa 2018

12A12 Lê Quý Đôn Khóa 2018
Concept Áo Dài Cách Tân – Cổng Bình Quan – 12A12 Lê Quý Đôn – Khóa 2018
Photos Demo:
Với các Album có mật khẩu, Thành viên lớp có thể lấy mật khẩu or tải về vui lòng liên hệ Thủ Quỹ hoặc Lớp Trưởng.

Full Photo Album download link:

Nhập mật khẩu:

Ekip thực hiện: Kỷ yếu Sense Media, Sense Media Production, Kỷ Yếu Quảng Bình Saigon Sense Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *