12D4 THPT Trần Phú 2018 - Sense Media Production

12D4 THPT Trần Phú 2018

12D4 THPT Trần Phú – Khóa 2015 – 2018
Photos Demo:
Với các Album có mật khẩu, Thành viên lớp có thể lấy mật khẩu or tải về vui lòng liên hệ Thủ Quỹ hoặc Lớp Trưởng.

Full Photo Album download link:

Nhập mật khẩu:

MV download link:

Nhập mật khẩu:

Ekip thực hiện: Sense Media Production, Kỷ Yếu Quảng Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *