12A8 Ngô Quyền Khóa 2018 - Sense Media Production

12A8 Ngô Quyền Khóa 2018

12A8 Ngô Quyền Khóa 2018
Sân Bóng – Áo Bà Ba – Biển Bảo Ninh – Nông dân đi chơi Bar
Photos Demo:
Với các Album có mật khẩu, Thành viên lớp có thể lấy mật khẩu or tải về vui lòng liên hệ Thủ Quỹ hoặc Lớp Trưởng.

Full Photo Album download link:

Nhập mật khẩu:

Ekip thực hiện: Kỷ yếu Sense Media, Sense Media Production, Kỷ Yếu Quảng Bình Saigon Sense Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *